Cascades

Cascades Casino Resort

Cascades การขยายตัวในเมือง Langley City

Cascades การขยายตัวในเมือง Langley City การดำเนินการเกี่ยวกับการขยายตัวของ Cascades Casino Resort ใน Langley City ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการโดยเป็นผู้กำลังปรับพื้นที่เพื่อเพิ่มร้านอาหารใหม่และขยายพื้นที่ในลานดาดฟ้าเกือบ 24,000 ตารางฟุต พร้อมทั้งพื้...

LineID :