Casino Del Sol

Casino Del Sol

โรงแรมใหม่ของ Casino Del Sol ใกล้สำเร็จ

โรงแรมใหม่ของ Casino Del Sol ใกล้สำเร็จ โรงแรมแห่งใหม่ของ Casino Del Sol ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้มาถึงจุดสำคัญ การก่อสร้างสุดท้ายถูกวางไว้ที่ด้านบนของโรงแรมใหม่ทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางในกระบวนการก่อสร้างและบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของขั้นตอนโครงสร้าง...

Casino Del Sol 2

Casino Del Sol พร้อมให้บริการเต็มรูป

Casino Del Sol พร้อมให้บริการเต็มรูป Casino Del Sol พร้อมให้บริการความบันเทิงคาสิโนครบวงจร จากการปรับปรุงพื้นที่ภายในให้กว้างขวางกว่าเดิมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วถึง รวมถึงการเล่นเดิมพันในรูปแบบทันสมัย ตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ...

LineID :