County of Bucks

Parx Casino.

County of Bucks ได้รับเงินสนับสนุน 3.7M

County of Bucks ได้รับเงินสนับสนุน 3.7M สำหรับหน่วยงานทางด้านการพัฒนาขึ้นใหม่ของ County of Bucks ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3.7 ล้านเหรียญ จากเงินลงทุนที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ Parx Casino ไปยังเทศบาลหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเงินทุนทุกปี 2019 ของการ...

LineID :