Empire Resorts

Resorts World Catskills .

Empire Resorts บริษัทแม่ของ RW Catskills ได้ตกลงกู้ยืมเงิน

Empire Resorts บริษัทแม่ของ RW Catskills ได้ตกลงกู้ยืมเงิน Resorts World Catskills ไม่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งในความเป็นจริงมีหลายคนเรียกร้องให้ Catskills ประกาศล้มละลาย ทั้งนี้บริษัทแม่ของ Resorts World Catskills ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ Empire Resorts ไ...

LineID : @gclubbz