MGM Growth

MGM Growth Properties

เจ้าของคาสิโน Vici Properties ซื้อ MGM Growth

MGM Growth Properties เจ้าของคาสิโน Vici Properties ซื้อ MGM Growth เจ้าของคาสิโน Vici Properties ซื้อ MGM Growth Properties ในราคา 17.2 พันล้านดอลลาร์ เป็นความไว้วางใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้เป็นอย่างมาก ทำให้เจ้าของ Vici Properties เดินก...

LineID : @gclubbz