Route 66 Casino& Hotel

Route 66 Casino & Hotel

Route 66 Casino&Hotel กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง

Route 66 Casino & Hotel Route 66 Casino&Hotel กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง Route 66 Casino&Hotel ( รูท 66 คาสิโน โฮเทล ) ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แบบจำกัดการใช้บริการตามนโยบายความปลอดภัย ตามที่ผู้จัดการทั่วไป เอเดรียน ฟ็อกซ์ ได้กล่าวว่า...

LineID : @gclubbz